SENASTE NYTT

28 jun 2018-Basab har lanserat en ny hemsida. Välkommen.

CERTIFIKAT & TILLSTÅND

Kvalitet:
Kvalitetscertifierade enl SS-EN ISO 9001-2000
Certifikat nr 145362

Miljö:
Miljöcertifierade enl. SS-EN ISO 14001-2004
Certifikat nr 14501045

Transporter:

 • Yrkestrafiktillstånd
 • Tillstånd för internationell godstransport på väg i yrkesmässig trafik
 • Tillstånd till yrkesmässig transport av avfall som inte är farligt avfall enligt 26§ avfallsförordningen (2001:1063)
  >> Läs mer (PDF)
 • Tillstånd till yrkesmässig transport av farligt avfall
  enligt 26§ avfallsförordningen (2001:1063)
  >> Läs mer (PDF)

KVALITETS OCH MILJÖPOLICY

BASAB utför transporttjänster inom främst återvinning, som insamling av material från återvinningsstationer, transport av insamlat elektronikavfall från andra delar av landet, transport av sekretessmaterial samt övrig distribution.

Kvalitet för BASAB innebär att alla inom företaget engagerar sig för att på bästa sätt utföra tjänsterna med den kvalitet som uppdragsgivare och kunder förväntar sig. Detta uppnår vi genom att:

 • lära av våra erfarenheter och ständigt försöka att finna de effektivaste lösningarna, vilket får våra kunder att känna att vi uppfyller ställda krav och arbetar seriöst och målmedvetet för att uppnå bästa kvalitet inom vår bransch.
 • genom utbildning och information ha kunniga och motiverade medarbetare.
 • alla i företaget skall vara införstådda med vår kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetspolicy.

Vårt miljöarbete innebär att vi ska:

 • öka vår kunskap om vår verksamhets miljöfrågor.
 • påverka, ställa krav på och involvera leverantörer och kunder i vårt miljöarbete.
 • sträva efter ständiga förbättringar.
 • bedriva verksamheten och utveckla företaget så, att miljöpåverkan, så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart, begränsas och att en totalt god resurshushållning iakttas i verksamheten.
  minst uppfylla gällande miljölagstiftning.
 • se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar

Örebro 18 December 2008

Karl E Wenlöf, VD

KVALITÉ & MILJÖARBETE

Kvalitet:
BASAB strävar efter att tillgodose kundens och marknadens behov av god service. En lång erfarenhet av transporter har under åren byggt upp en gedigen kvalitetskänsla inom vårt företag. Alla som arbetar här känner ett stort ansvar för att utförda tjänster utförs med engagemang och ansvarstagande.

Kvalitetsarbetet intensifierades under senare delen av år 2000, vilket i december 2001 ledde fram till ett erkännande i form av en ISO-certifiering enligt den internationella standarden SS-EN ISO 9001:2000

Miljö:
Eftersom vi är ett transportföretag, så ger våra transporter naturligtvis en påverkan på vår miljö. För att undvika onödig miljöbelastning pågår ett löpande arbete för att undvika onödiga transporter.

"Vi vill alltså transportera så mycket gods som möjligt med minsta möjliga antal körda mil."

Detta är ju också av vikt för oss och våra kunder ekonomiskt. En stor del av våra transporter utgörs av att transportera källsorterat "avfall" Vi tycker dock inte att det är avfall utan resurser.

Så mycket som möjligt ska förstås återvinnas som råvara eller energi. I detta läge ger våra transporter ändå en miljövinst i slutändan.