MENY
> Certifikat & tillstånd
> Kvalitets och miljöpolicy
> Kvalitets- & miljöarbete
 NYHETER
Just nu finns inga
nyheter publicerade
 

Kvalitets och Miljöpolicy

BASAB utför transporttjänster inom främst återvinning, som insamling av material från återvinningsstationer, transport av insamlat elektronikavfall från andra delar av landet, transport av sekretessmaterial samt övrig distribution.

 

Kvalitet för BASAB innebär att alla inom företaget engagerar sig för att på bästa sätt utföra tjänsterna med den kvalitet som uppdragsgivare och kunder förväntar sig. Detta uppnår vi genom att:

  • lära av våra erfarenheter och ständigt försöka att finna de effektivaste lösningarna, vilket får våra kunder att känna att vi uppfyller ställda krav och arbetar seriöst och målmedvetet för att uppnå bästa kvalitet inom vår bransch.
  • genom utbildning och information ha kunniga och motiverade medarbetare.
  • alla i företaget skall vara införstådda med vår kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetspolicy.

 

Vårt miljöarbete innebär att vi ska:

  • öka vår kunskap om vår verksamhets miljöfrågor.
  • påverka, ställa krav på och involvera leverantörer och kunder i vårt miljöarbete.
  • sträva efter ständiga förbättringar.
  • bedriva verksamheten och utveckla företaget så, att miljöpåverkan, så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart, begränsas och att en totalt god resurshushållning iakttas i verksamheten.
  • minst uppfylla gällande miljölagstiftning.
  • se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
  

Örebro 18 December 2008

              Karl E Wenlöf, VD